Back to Home

ประตูเหล็ก  บานเกล็ด

ประตูเหล็ก บานเกล็ด

ประตูเหล็กทนไฟ ข้างในเสริมด้วยฉนวน Rock Wood

สามารทนไฟได้ 2 ชั่วโมงตามมาตรฐาน

ขาบานเกล็ด PENTACO

แบบมีเหล็กเส้นกันขโมย

 

ประตูเหล็กม้วน

มือหมุนบานเกล็ดเหล็ก

เฟืองทองเหลือง PENTACO

มือหมุนบานเกล็ดอลูมิเนียม

กล่องหนา PENTACO

ขาบานเกล็ดอลูมิเนียม

แบบมือหมุนกล่องเหล็กหนา

ขาบานเกล็ดเหล็ก

แบบมือหมุนเฟืองทองเหลือง

ขาบานเกล็ดเหล็ก แบบมือโยก